Đang trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự đương sự chết thì xử lý như thế nào?

13Th5

Đang trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự đương sự chết thì xử lý như thế nào?

Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ về tài sản của họ được thừa kế thì người thừa kế tham gia tố tụng.

Đương sự là cá nhân đã chết, cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan, tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó thì Tòa án ra quyết định TẠM ĐÌNH CHỈ giải quyết vụ án dân sự.

Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế thì Tòa án ra quyết định ĐÌNH CHỈ giải quyết vụ án dân sự.

Trường hợp tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự mà người đại diện đang tham gia tố tụng chết thì tổ chức đó phải CỬ NGƯỜI KHÁC LÀM ĐẠI DIỆN để tham gia tố tụng; nếu không cử được người đại diện hoặc tổ chức đó phải chấm dứt hoạt động, bị giải thể thì các cá nhân là thành viên của tổ chức đó tham gia tố tụng.

Ths.Lụật sư  Nguyễn Thị Tươi – Công ty Luật TNHH Ali Law & Cộng sự.

 

zalo
facebook